Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 13 2017

7009 fd98
Reposted fromcocokashico cocokashico viamaruda maruda
Lirael
5346 bf37
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viano-mocarz-jestem no-mocarz-jestem
Lirael
0351 dad8 500
Reposted fromsosna sosna viaankin ankin
Lirael
8130 7bdc
Reposted frompapaj papaj viacylonapplepie cylonapplepie

July 12 2017

Lirael
3310 f18b 500
Reposted fromMate156 Mate156 viamichalkoziol michalkoziol
Lirael
Lirael

Zawsze fascynowało mnie prawo odwróconego wysiłku. Czasem nazywam je „prawem wstecznym”. Gdy próbujesz utrzymać się na powierzchni wody, toniesz; lecz kiedy starasz się zatonąć, wypływasz… Niepewność jest wynikiem zabiegania o pewność.

I odwrotnie – ocalić i utrzymać przy zdrowych zmysłach może nas kategoryczne przyznanie, iż nie ma dla nas ratunku.

— Alan Watts
Reposted fromzrazik zrazik viamylittleuniverse mylittleuniverse
Lirael
5287 71a4
Reposted fromrainy rainy viayoungie youngie
Lirael
5238 a15c
Reposted fromrainy rainy viayoungie youngie

July 10 2017

Lirael


Through the Woods T-Shirt

July 09 2017

Lirael
Reposted fromFlau Flau

July 07 2017

Lirael
Reposted fromPoranny Poranny

July 05 2017

Lirael
3984 3cca 500
Reposted fromdaelmo daelmo viathenatuss thenatuss

July 04 2017

Lirael
Reposted fromcarfreitag carfreitag viatutus tutus
Lirael
7726 24ab 500
Reposted fromDavyJones DavyJones viabanshe banshe
Lirael
3090 ed9f 500
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viamiimi miimi
Lirael
6245 2159 500
Reposted fromifyouleave ifyouleave viamiimi miimi
Lirael

Jaka ona jest? - pyta ojciec.
- Co Ci będę mówił. Jest taka, że jeszcze nie zdąży wyjąć papierosa, a już się zjawia trzech facetów z ogniem.

— Jarosław Borszewicz - Mroki
Reposted fromoblivions oblivions viapuella13 puella13
Lirael
Reposted fromoll oll viakookinkid kookinkid
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl