Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 04 2017

Lirael
1590 b855
Reposted fromSkydelan Skydelan viatoniewszystko toniewszystko
Lirael
Lirael
4558 0bda 500
czy doczekał
Reposted fromhydrosphere hydrosphere viabarricade barricade
Lirael

July 03 2017

Lirael
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
Lirael

July 02 2017

6950 e9c7
Reposted fromthatswhysusi thatswhysusi viaSenyia Senyia
3782 ee45 500
Lirael
8696 5bda 500
Reposted fromfungi fungi viarugia rugia
Lirael
Reposted fromFlau Flau viarugia rugia
Lirael
7279 4a3d
Reposted fromtfu tfu viatoniewszystko toniewszystko
Lirael
Jeśli ktoś traktuje Cię źle, pamiętaj, że jest coś nie tak z nim, a nie z Tobą. Normalni ludzie nie niszczą innych ludzi.
— znalezione.
Reposted frombomdia bomdia viadum-spiro-spero dum-spiro-spero

June 30 2017

Lirael
9739 8df0 500
"Grzeczność na co dzień" Jana Kamyczka, rok wydania 1978. Rozdział 22: "Serce w rozterce".

June 27 2017

Lirael
3685 3bee 500
Reposted fromwyczes wyczes viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
Lirael

Dwa małe wilczki wpuszczono do sali pełnej luster.

Jeden z nich był radosnym zwierzakiem; skakał i bawił się, a gdziekolwiek się obrócił widział radosne, skaczące wilczki skore do zabawy.
Drugi wilczek byl zly i nadąsany; pokazywal kły, warczał i jeżył sierść, a gdziekolwiek się obrócił widział najeżone agresywne wilki gotowe do ataku.

Świat jest dla nas jak lustro.
Cokolwiek nosisz w środku, odbija się w rzeczywistości.

Jeżeli uważasz, że wszyscy ludzie są źli, wredni i knują na twoją niekorzyść- zastanów się czy aby nie mówisz o sobie
— Wilczo Głodna
Lirael
Lirael
Dzisiaj nikt już prawie nie telefonuje. Dzisiaj przede wszystkim się pisze. To pozwala ograniczyć ryzyko. Przynajmniej na pozór. Można się spokojnie zastanowić nad odpowiedzią. Wyeliminować niebezpieczeństwo, że powie się coś niewłaściwego albo spontanicznie zareaguje w nieodpowiedni sposób. Lepiej już wysłać wiadomość, którą można wielorako interpretować. Problemem jest jednak dystans w tego rodzaju komunikacji. Nie zbliża nas ona do siebie. Ten rodzaj komunikacji jest idealną pożywką dla wszystkich domysłów. Nie tylko z powodu pola do interpretacji, które stwarzają takie wiadomości, lecz również dlatego, że dziś możemy już sprawdzić, kiedy dana osoba po raz ostatni "była widziana" albo czy już przeczytała naszą wiadomość. To jedna z wad transperantności, z jaką dzisiaj możemy się komunikować. Niepokój ogarnia już na samą myśl, jak wielką wagę zaczęliśmy przywiązywać do informacji "ostatnio widziany" - i do ilu nieprzyjaznych wniosków dochodzimy, jeżeli ktoś wprawdzie przeczytał naszą wiadomość, ale jeszcze nie odpowiedział.
— Michael Nast "Pokolenie JA. Niezdolni do relacji"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl