Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 14 2017

Lirael
Życie to 10% tego, co nam się przydarza i 90% tego, jak na to reagujemy. Nasze podejście jest wszystkim.
— Charles Swindoll
Reposted fromrailus railus viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
1143 b91e 500
Lirael
5161 670e 500
Lirael
Lirael
Lirael
8001 f051 500
Reposted from-izkapyzka -izkapyzka viakillyourhero killyourhero
Lirael
1178 c8b7 500
Reposted fromkaiee kaiee viakillyourhero killyourhero
Lirael
Lirael
4172 4641
Reposted fromnyaako nyaako viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
Lirael
Lirael
9538 9184 500
Reposted fromYuei Yuei viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
Lirael
5546 683f 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viakillyourhero killyourhero
Lirael
Gdy ci coś wpada do oka, pamiętaj, że to odrobina kosmosu.
— Julian Tuwim.
Lirael

August 31 2017

Lirael
5161 670e 500
Lirael
Przestań dawać ludziom władzę nad Twoim uśmiechem, poczuciem wartości i nastawieniem do życia.
— Mandy Hale
Lirael

"Wierzcie mi: nie ma nic niebezpieczniejszego od ciągłego przesiadywania w domu."

— Tove Jansson

Lirael
Przez całe życie ludzie będę próbowali osłabić twoją wiarę w siebie. Kiedy tak się zdarzy, przypomnij sobie, że dopną swego tylko wtedy, gdy im na to pozwolisz. Krocząc przez życie, zawsze trzymaj wysoko uniesioną głowę i nie zatrzymuj się. Nigdy nie pozwól nikomu odebrać sobie wiary w siebie, bo to naprawdę jest wszystkim, co posiadasz.
— Sherry Argov
Lirael
Najważniejszym nawykiem (…), jaki trzeba zdobyć w ciągu życia, jest pogodzenie się ze zmiennością wszystkiego. W życiu tylko zmienność się liczy, ma sens. Nic nie jest nam dane na dłużej, wciąż się dźwigamy i upadamy, wciąż się witamy i żegnamy, i jeżeli tego wszystkiego nie można przy sobie zatrzymać, należy zdobyć przynajmniej umiejętność niebuntowania się przeciw nietrwałości, zmienności.
— Mariusz Szczygieł "Projekt: Prawda"

August 21 2017

Lirael
7675 c1d8 500
Reposted fromnosiemka nosiemka viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl